Det blir veldig mye krisepakker om dagen, så også i min blogg. Men dette er jo den store dagen for å tolke og formidle det regjeringen la frem i går, så bær over med meg (og alle andre) i dag.

Digi.no har i dag en artikkel som sier at Fornyingsstatsråd Heidi Grande Røys får 100 millioner til IT-prosjekter som skal motvirke stigende arbeidsledighet.

“IKT-næringen rammes også av de urolige tidene vi nå opplever. Fra regjeringens side har vi derfor vært opptatt av å sette i verk tiltak som kan motvirke økende ledighet også for denne viktige næringen. Store offentlige IKT-prosjekter er allerede i gang som følge av det opprinnelige statsbudsjettet som ble vedtatt før jul. I denne tiltakspakken kommer ytterligere 100 millioner som vil bidra positivt for IKT-næringen”, sier Røys. Følende elementer inngår:

  • 60 mill til ny tilskuddsordning som skal fremme digital fornying i kommunene
  • 10 mill til anskaffelse av videokonferanseutstyr i domstolene
  • 20 mill til anskaffelse av videokonferanseutstyr og IT-tiltak i kriminalomsorgen
  • 10 mill til digitalisering av pantedokumenter

Av dette er 60 mill øremerket en midlertidig tilskuddsordning for digitale tjenester i kommunene – noe de absolutt trenger! Midlene skal gå til konkrete prosjekter i kommunene som skal utvikle flere og bedre elektroniske tjenester for sine innbyggere og for næringslivet, sier statsråden. Videre skal pengene benyttes til prosjekter som forbedrer den elektroniske samhandlingen mellom kommune og stat samt styrke kompetansen i offentlig sektor innen digitale tjenester. Det kan gis støtte på inntil 20 prosent av prosjektkostnadene for prosjekter som starter i løpet av 2009. Støtte kan gis på bakgrunn av søknader fra kommunesektoren og til prosjekter i samarbeid med eller initiert av KS.

Dette er et godt signal til både IT-næringen (mtp oppdrag og nyutvikling) og kommunesektoren (mtp effektivisering og fornying). I realiteten er dette bare dråper i havet for en kommunesektor som henger langt etter på dette området. Men det er en start!

Her er for øvrig tilsvarende nyhet hos dn.no.