I begynnelsen av juni meldte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) at de har fått utarbeidet en rapport om departementenes bruk av sosiale medier. Arbeidet er gjennomført i regi av Prosjektforum ved Universitetet i Oslo, og rapporten er skrevet av fem mastergradsstudenter med følgende problemstilling:

Hvordan kan departementene bedre utnytte potensialet som ligger i sosiale medier?

Klikk for rapport For å svare på dette har de sett nærmere på hvordan departementene bruker sosiale medier i dag, og hva som er evt. muligheter og fallgruver ved fremtidig bruk. I hht. rapporten er dette undersøkt gjennom semistrukturerte intervjuer og litteratursøk med tillegg av et konkret eksempel for å finne ut om sosiale medier kan brukes til å fronte et spesifikt tema; her avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Dette er med andre ord en klassisk metode for en masteroppgave.

Konklusjonen er at det er store variasjoner i hvor mye de ulike departementene tar i bruk sosiale medier. Noen bruker flere ulike kanaler og baner vei for andre, mens andre ikke satser i det hele tatt. Det er etter rapportens mening et stort potensial i bruk av sosiale medier for departementene, men de påpeker riktig at det må finnes en plan og en bevissthet for en slik satsing. De gir følgende anbefalinger for departementer som ønsker å bruke sosiale medier:

  • Bruk sosiale medier tema-/prosjektbasert
  • Ha en klar strategi
  • Velg medium med omhu
  • Sørg for at nok ressurser er satt av til å gjennomføre med stil
  • Tenk aktivt dialog!

I tillegg gis noen anbefalinger til FAD og DIFI mtp fremtidige felles retningslinjer:

  • Juridiske problemstillinger: Journalføring, offentlighetsloven og utenlandsk lov
  • Redaktørplakat: Hvordan forholde seg til brukerskapt innhold?
  • Personlig bruk: Hvordan skal ansatte opptre på sosiale medier?

Selv om dette er en masteroppgave, og ikke en profesjonell konsulentrapport, synes det å være et godt stykke arbeid som forhåpentligvis vil være nyttig for departementene. Videre formidler den mye god kunnskap om bruks av sosiale medier i det offentlige. 

Til slutt vil jeg si at dette er nyttig lesing også for bedrifter som skal gå i gang med sosiale medier. Jeg har tidligere blogget om vårens arenabilag (hvor jeg var redaktør) til Konjunkturbarometer for Nord-Norge i regi av SpareBank 1 Nord-Norge, og denne masteroppgaven utfyller mye av det som er sagt der.

Hele rapporten kan du lese her. God lesing! :-)