La meg si det først som sist: Jeg er glad for å være medlem i det nye strategiske rådet for små og mellomstore bedrifter som regjeringen har opprettet i regi av Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Jeg ønsker med dette å formidle hva dette dreier seg om basert på nyheten på NHD sine nettsider.
imageDet hele startet med lanseringen av regjeringens innovasjonsmelding den 5. desember i fjor med den klingende tittelen “Et nyskapende og bærekraftig Norge”. Det bærer bud om et ønske og ambisjoner om å gjøre noe på dette området. Det forplikter! Og forventningene ble ikke mindre av at pressemeldingen inneholdt følgende uttalelse:

“Regjeringen vil også legge vekt på en god dialog med næringslivet og etablere et strategisk råd for miljøteknologi og et strategisk råd for små og mellomstore bedrifter.”

Jeg er medlem av NHOs Utvalg for Mindre Bedrifter, og der la vi spesielt merke til denne uttalelsen – men forventning til oppnevnelsen av dette rådet. Den 4. mai i år fikk jeg en epost fra NHD med invitasjon til å delta i det strategiske rådet. Jeg trengte ikke tenke meg om fordi dette er et viktig verv for å bidra til å skape en god SMB-politikk. I mandatet heter det bl.a:

“Det strategiske rådet for små og mellomstore bedrifter skal være et rådgivende organ for nærings- og handelsministeren i saker som gjelder små og mellomstore bedrifter. Medlemmene i rådet skal ta opp til behandling både konkrete saker og forhold av mer generell art. Rådet skal gi innspill til arbeidet med en overordnet næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter. Etter at strategien er ferdigstilt, skal det strategiske rådet følge arbeidet med implementering av strategien og gi råd om ytterligere tiltak for å bedre vilkårene for små og mellomstore bedrifter i Norge.”

imageVidere heter det: “Rådet skal ha en god dialog med små og mellomstore bedrifter/entreprenører om deres utfordringer, og legge vekt på å formidle innspill om politikkutforming på området. Det strategiske rådet skal bidra til at relevante nasjonale og internasjonale erfaringer bringes inn i regjeringens arbeid for å bedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter.

Hvis vi skal gå ut fra mandatet, er dette en voksen og viktig oppgave rådet har påtatt seg. Det skal møte statsråden 2-3 ganger pr. år med tillegg av andre møter, utvalg og innspill. NHD har selv lagt ut en nyhet om saken den 15. juni der de 18 deltagerne i rådet er angitt med navn og organisasjonstilknytning. Her må det nevnes at Tromsø har vært så heldig å få med to deltagere. I tillegg til meg deltar også eier Anne Brit Andreassen av Emmas Drømmekjøkken som sannsynligvis er den beste restauranten i Tromsø. Det synes jeg.

Nyheten om dette rådet er gjengitt i ulike media, og jeg skal nøye meg med å referere omtalen hos Abelia og NHO.

imageLa meg til slutt nevne at statsråden på slutten av møtet sa at regjeringen vil nedsette et utvalg for å utrede en enklere lovgivning for norske småbedrifter innen selskapsrett, regnskap og revisjon. Det var et konkret innspill fra rådet tidligere i møtet, og er omtalt i nyheter fra NHD og NHO.

Det er alltid en fare for at slike regjeringsoppnevnte råd er spill for galleriet og at de ikke gis reell påvirkningsmulighet. Jeg vil la tvilen komme tiltalte til gode, og ser frem til det videre løpet der rådet skal bidra til både politikkutforming og implementasjonsoppfølging.

Spørsmålet er om vi eksisterer etter høstens valg. Stay tuned! :-)