Jeg ble for en tid siden forespurt om jeg ønsket å bli medlem av programstyret i BIA hos Forskningsrådet. Det er en stor tillitserklæring og et viktig verv i mine øyne, så jeg takket naturligvis ja. Jeg kan derfor med rette kalle meg programstyremedlem i et av de største forskningsprogrammene hos Forskningsrådet.

BIA er en forkortelse for “Brukerstyrt innovasjonsarena”, og her er kortversjonen fra deres nettsider:

“BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år.”

BIA finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for deltagende bedrifter og for samfunnet. Det som karakteriserer disse bedriftene er at de har evne, vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon – og de må ha et internasjonalt perspektiv på sin virksomhet. BIA sier selv at deres prosjekter er spenstige, dvs. at bedriftene som deltar tør å ta en større risiko for å oppnå mer; bl.a. på grunn av tryggheten som offentlig støtte innebærer.

Prosjektene organiseres i konsortier hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider om resultatene. Bedriftene som deltar i prosjektene deler derfor på kunnskapen samtidig som det bygges verdensledende kompetansemiljøer i Norge. BIA sitt mål er å være kvalitetsbevisste, profesjonelle og eksperimenterende. Det er i alle fall planen, og så langt er det anerkjent at BIA leverer.

Det ble valgt nytt programstyre for en tid siden med følgende sammensetning:

  • Eirik Næss-Ulseth, Novelda AS (styreleder)
  • Agnete B. Fredriksen, Vaccibody AS
  • Annik Magerholm Fet, NTNU
  • Cornelia Mender, GE Vingmed Ultrasound AS
  • Trond O. Stupstad, Kruse Smith AS
  • Magne Supphellen, NHH
  • Terje Wold, Invenia AS
  • Tigmor Fardal (vara)
  • Tor-Petter Johnsen, NIVA (vara)

Programsekretariatet ledes av Astrid B. Brenna med sin dyktige administrasjon.

Det er utlysninger og tildeling av forskningsmidler som er hovedbeskjeftigelsen til BIA, og budsjettet er på mange hundre millioner kroner pr. år. Mye penger til mye god næringsrettet forskning i Norge.

Du kan lese mer om BIA i siste programplan fra 2014 som finnes på deres nettsider – sammen med det som ellers er viktig å vite om programmet; bl.a. nyheter, utlysninger, veiledninger, årsrapporter og prosjektarkiv.

La meg til slutt nevne at det er mulig å delta i søknadsvurdering hos BIA, noe som er mer omtalt her. Jeg har selv gjørt det ved flere anledninger, og det er givende, inspirerende og krevende.

Jeg har tidligere deltatt i VERDIKT sitt programstyre i perioden 2009-2014, dvs. frem til det etter planen ble avsluttet etter ti år. Her var IKT eneste tema mens BIA er åpen for alle sektorer. VERDIKT er forøvrig videreført i en ny tiårig IKT-satsing kalt IKTPLUSS.

Jeg ser frem til fire spennende år som styremedlem i BIA.